Shqip English

Arkiva

Në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të gjitha shoqëritë ekzistuese përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji duhet të përshtasin organizimin, funksionimin dhe veprimin e tyre duke ndryshuar statutet e tyre në përputhje me këtë ligj. Brenda 3 vjetëve, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji, pra nga 21 Maj 2008 deri më 21 Maj 2011 të gjitha shoqëritë duhet të depozitojnë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit statutet e tyre të përshtatura me ligjin nr. 9901/2008. Nëse shoqëritë nuk plotësojnë këtë detyrim ato do të vlerësohen të prishura dhe do të çregjistrohen nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit në përfundim të procedurës së likuidimit.

Çështje administrative

Ofrim i asistencës ligjore në fushën e të drejtës administrative ndaj një klienti në një procedure blerje nga shteti shqiptar të dy pasurive të paluajtshme.

Shoqëri të reja

Ofrim i asistencës ligjore dhe mbështetjes një grupimi shoqërish të huaja gjatë themelimit dhe regjistrimit të disa shoqërive tregtare të reja në Shqipëri.

  • Partnerët

    • Link to Laworld Button